دانلود کتاب های درسی ششم ابتدایی

کتاب نگارش ششم چهارم ابتدایی

نگارش فارسی ششم دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی

ششم دبستان

کتاب نگارش فارسی

زبان فارسی، برای ما جایگاه و اهمّیت بسیار ارجمندی دارد؛

چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دیگر سوی، درگاهِ رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است.
درس فارسی، پیام آور شکوه و جلالِ فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول روزگاران است.

جوهره ی آثار حکیمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب فارسی، از سرچشمه های زلال معارف باورشناختی دین اسلام و بن مایه های فرهنگی، بهره برگرفته است.
بزرگان و ستارگانِ درَخشان آسمان فرهنگ و ادب، همچون:

فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و ملاصدرا و… ، حکیمان الهی و انسان های فرهیخته و دین باوری بوده اند که رگ رگِ وجودشان از آن آبشخورها، بارور و سیراب شده است

به همین سبب است که آثار این ادیبان و عالمان، روایتگر معارف قرآنی و ظرایف حکمی زبان فارسی است.

زبان فارسی، روح ملّت و جانمایه ی وحدت آفرین ایرانیان، در سراسر عالم است.

ششم دبستان 

برای آنکه آموزش محتوای این کتاب، به فراخور شأن و جایگاه درس فارسی و همسو با اصول و اهداف برنامه و انتظارات مؤلّفان، انجام گیرد، توجّه به نکات زیر، ضروری است:
1 رویکرد عام تدوین و سازماندهی محتوا و تألیف کتاب، شکوفایی فطرت با تکیه بر نگرش فرهنگی تربیتی است.
2 رویکرد خاصّ آموزشی بر مهارت آموزی یا آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی استوار است،

به همین روی، همزمان به مهارت های خوانداری و نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی ( تفکّر، نقد و تحلیل ) پرداخته ایم.
3 برپایه ی برنامه ی درسی فارسی، جهت گیری زبان آموزی از اوّل دبستان تا پایه ی ششم، حرکتی از زبان به سوی ادبیات است. به همین دلیل است که در فارسی اوّل دبستان، همه چیز در خدمت آموزش و یادگیری نشانه های زبانی است،

هرچه از پلکان زبان آموزی بالاتر می آییم، به بار فرهنگی  ادبی آن افزوده می شود . یعنی در پایه ی اوّل، زبان خود موضوع و هدف آموزش بوده است ولی در پایه های بالاتر مثل ششم، زبان، گذرگاهی است برای رفتن به دنیای معانی و مفاهیم علوم گوناگون.

قلمرو نوشتاری و نمادهای خطی

4 کتاب نگارش به قلمرو نوشتاری و نمادهای خطّی زبان و به دیگر سخن، به پهنه ی مهارت های تولید مکتوب زبان مربوط می شود؛ کتاب فارسی با قلمرو شفاهی زبان و به بیان دیگر با قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان، پیوند می یابد؛

یعنی در کتاب مهارت های خوانداری فارسی، زبان آموز، اطّلاعات و معارف را از طریق متن درس ها و آموزه ها دریافت می کند

این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقویت تفکّر و تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها و حضور فعّال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است ؛

امّا در کتاب نگارش، آموخته ها در قالب نوشته نمایان می شوند.

ششم دبستان 

بخش های کتاب نگارش

5 کتاب نگارش، در اصل به قسمت های زیر بخش می شود:
الف) فعّالیت های املایی و دانش زبانی: نخستین تمرین های نوشتاری هستند و با هدفِ سنجش و ارزشیابی از آموخته های املایی و نکات زبانی کتاب فارسی و بر پایه ی متن درس، طرّاحی شده اند.

پرسش هایی با تکیه بر درس فارسی آمده که ماهیت املایی دارند، بنابراین ضروری است به بهانه ی پاسخ به پرسش ها، آموزه های املایی نخست آموزش داده شوند.
ب) نگارش: در این قسمت، نوشتن اوّلیه و ساده، آموزش داده می شود و سیرِ نوشتن از کلمه تا کلام، تداوم می یابد.

یعنی نخست، انتخاب و کاربرد کلمه، سپس گسترش واژه و ترکیب سازی، در پی آن، عبارت نویسی، پس از آن، جمله نویسی و سرانجام، بند نویسی مورد توجّه قرار می گیرد.

البتّه همه ی این کارها به طور پنهان و غیر مستقیم و در قالب پرسش های نگارشی سازماندهی شده است.
پ) کارگاه نویسندگی: در حقیقت، اصلی ترین بخش کتاب نگارش با تکیه بر مهارت های نوشتاری، در همین قسمت آمده است.

به بیان دیگر، دو قسمت نخست، مراحل تکرار، تمرین، دست ورزی، نرمش ذهن و زبان و قلم برای دستیابی به مهارت نوشتن و روی آوردن به یک کار خلّقانه و آفرینشی است.

ششم دبستان 

درک متن

ت) درک متن: این بخش، سایه ای از فرایندهای درک و فهم کتاب فارسی است

که در قالب فعّالیتی ویژه، با متن هایی متفاوت سازماندهی و تدوین شده است.

تلاش کرده ایم در طرّاحی پرسش ها، سطوح درک متن را پیش چشم داشته باشیم.

از این رو، تمرین درک متن، فرصت بسیار خوبی برای:

رشد مطالعه ی علمی و کتاب خوانی مؤثّر و تقویت توانایی فهم متن است.
ث) هنر و سرگرمی: با دو هدف بازآموزی آموخته ها و تنوّع آفرینی، نوشته شده است.

قرار گرفتن این بخش در پایان فصل ها به معنای:

بازخوانی و مرور آموخته ها و به گونه ای جمع بندی آموزه های محتوایی فصل هاست.

از سوی دیگر، فعّالیت های خوش نویسی هم،

 فرصتی برای رشد جنبه های هوش زیبایی شناسی و هنری دانش آموزان فراهم می آورد.

هدف اصلی این است که دانش آموزان هنگام تمرین و رونویسی خطّ نستعلیق ساده یا هنری، با زیبایی ها و ظرایف دیداری خطّ فارسی انس بگیرند.
6 برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی، بهتر است در آغاز سال، جلساتی با اولیای دانش آموزان برگزار شود و نحوه ی کار با کتاب های فارسی به آنان توضیح داده شود.

این کار، موجب آگاهی بیشترخانواده ها از رویکردها، روش ها و ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.

ششم دبستان 

راهنما و دستورالعمل

7 از آنجا که انجام هرعمل نیاز به راهنما و دستورالعمل دارد، انتظار می رود همکاران محترم در کلیه ی مراحل تدریس از مطالب کتاب راهنمای معلّم و کارافزارهای آموزشی به خوبی استفاده کنند.

کارافزارهای آموزشی درس فارسی برای پشتیبانی از محتوای کتاب فارسی تهیه شده است

و به کارگیری اجزای آن در حین تدریس موجب تسهیل، تحکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود.
فرهنگ بومی، فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در محیط کلاس و با آرامش، نوشتن آزاد را تمرین کنند.

نوشتن درس آزاد به شما کمک می کند تا:

مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظر گرفتن فصول کتاب در کلاس درس طرح کنید.

این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا:

کمبودهای احتمالی را جبران کنید و در برنامه ریزی درسی و تألیف بخشی از محتوای کتاب، مشارکت داشته باشید.

مهارت های 4 گانه

9 در ارزشیابی از این کتاب ها به

مهارت های چهارگانه ی زبانی (گفتن، شنیدن، خواندن، دیدن ) ، تفکّر و قدرت تحلیل دانش آموزان در طول سال تحصیلی توجّه شود

و در امتحانات رسمی پایان سال نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری ( درک متن، املا، نگارش و انشا )  به عنوان فعّالیت های عملی، مورد توجّه قرار گیرد.

10 ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش محتوای فارسی به دیگر کتاب های درسی نیز توجّه شود.

به همین سبب، بسیاری از مفاهیم حوزه های دیگر، نظیر:

اجتماعی، هنری، دینی، علمی، تفکّر و حتّی ریاضی در کتاب فارسی با استفاده از شیوه های قصّه و شعر ارائه شده است.

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ بی عنایات خدا، هیچیم هیچ
بی عنایات حق و خاصان حق گر مَلک باشد، سیاهستش ورق
ای خدا، ای فضلِ تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس، نبوَد روا
قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش متّصل گردان به دریاهای خویش

کتاب فارسی ششم ابتدایی

فارسی ششم دبستان

دانلود کتاب فارسی ششم ابتدایی

کتاب ریاضی ششم ابتدایی

ریاضی ششم دبستان

دانلود کتاب ریاضی ششم ابتدایی

کتاب علوم ششم ابتدایی

علوم ششم دبستان

دانلود کتاب علوم ششم ابتدایی

کتاب قرآن ششم ابتدایی

قرآن ششم دبستان

دانلود کتاب قرآن ششم ابتدایی

کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

هدیه های آسمانی ششم دبستان

دانلود کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

مطالعات اجتماعی ششم دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی

کار و فناوری ششم ابتدایی

دانلود کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی

keyboard_arrow_up