دانلود کتاب های درسی چهارم ابتدایی

کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

دانلود کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی

چهارم دبستان

کتاب نگارش فارسی

نوشتن یکی از مهار تهاي زباني است كه از طريق آن، شخص مي تواند انديشه ها، باورها، احساسات و تجربه های ديداري، شنيداري و خوانداري خويش را به نوشتار درآورد. مهارت نوشتن به نويسنده، اين توانايي را مي دهد تا در مورد مطالبي كه مي خواهد، بنويسد، تفكّر كند و نوشته هاي خود را پيرايش و ويرايش كند.

نويسنده هرچه در به كارگيري هنجارهاي نگارشي تواناتر باشد، مطلبي كه مي نويسد، منسجم تر خواهد بود و پيام او شفّاف و روشن به خواننده، انتقال خواهديافت.
نوشتن سطوحي دارد؛ املا یکي از سطوح مقدّماتي آن است.

چهارم دبستان 

املا

املا هم مراحلي دارد كه از آن میان، مي توان به توانايي تبديل نشانه هاي آوايي به نوشتاري، نوشتن درست نشانه ها و توانايي خوانا و زيبانويسي اشاره كرد. افزون بر آموزش املا، كتاب فارسي چهارم ابتدايي در ادامه ي فارسي سوم به سطح پيشرفته ي نوشتن ( نگارش و انشا ) توجّه ويژه اي دارد.
کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاري زبان و به دیگر سخن به پهنه ی مهارت های تولید مكتوب زبان می پردازد؛ یعنی در کتاب فارسی، زبان آموز، اطّلاعات و معارف را از طریق متنِ درس ها و آموزه ها دریافت می کند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقویت توانايي تفکّر و تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها و حضور فعّال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛

امّا در کتاب نگارش، آموخته ها ( مجموعه ي ديده ها، شنيده ها، خوانده ها و انديشيده ها ) در قالب نوشته نمایان می شوند.

افزون بر اين در تدوین کتاب نگارش، به آموزش درك متن و نگارش با رعايت سير تدريجي و مرحله اي، توجّه كافي شده است.

چهارم دبستان 

بخش های کتاب نگارش

هر درس كتاب نگارش در چهار بخش طرّاحي شده است:
1 فعّاليت هاي درس: اين بخش در دو صفحه با پنج پرسش سازماندهي شده است و به تمرين و تثبيت يادگيري املا، واژه آموزي و دانش زباني مي پردازد.
2 هنر و سرگرمي: اين بخش دو نوع فعّاليت را با موضوع هاي خو شنويسي، جدول و بازي با كلمات درخود جاي داده است.
3 فعّاليت هاي درك متن: اين بخش با هدف كتاب خواني و تقويت درك متن طرّاحي شده است.
تفاوت اين بخش با كتاب فارسی، توليد كتبي براساس يافته هاي ذهني است. دانش آموزان پس از خواندن متن به سؤالات پاسخ می دهند و ذهنيات خود را به رشته ي تحرير درمي آورند.

مطلبي كه بسيار اهمّيت دارد، اين است كه هر دانش آموز در سكوت كامل، متن را صامت خواني كند و پاسخ سؤال ها را بنويسد. براي بررسی پاسخ دانش آموزان، پاسخ يك سؤال را پنج تا ده نفر از آنها از روي نوشته ی خود بخوانند.

به هيچ وجه اين بخش به صورت پاسخ شفاهي پذيرفته نشود؛ آنها بايد ياد بگيرند چگونه پاسخ خود را به رشته ي تحرير در آورند و با دقّت پاسخ دهند.
4 نگارش، اين بخش به آموزش نگارش و انشانويسي مي پردازد و به تعميق تجربه هاي يادگيري در اين زمينه اختصاص دارد.
تذكّر : همچنان كه در فارسي پايه ي سوم دبستان يادآور شده ايم، تشديد به عنوان كيي از نشانه هاي گفتاري زبان فارسي، آموزش داده مي شود؛ امّا در ارزشيابي درس املا، نمره اي به آن تعلّق نمي گيرد.

کتاب فارسی چهارم ابتدایی

فارسی چهارم دبستان

دانلود کتاب فارسی چهارم ابتدایی

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی

ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی چهارم ابتدایی

کتاب علوم چهارم ابتدایی

علوم تجربی چهارم ابتدایی

دانلود کتاب علوم چهارم ابتدایی

کتاب قرآن چهارم ابتدایی

قرآن چهارم ابتدایی

دانلود کتاب قرآن چهارم ابتدایی

کتاب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

دانلود کتاب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

دانلود کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

keyboard_arrow_up