دانلود کتاب های درسی پنجم ابتدایی

کتاب نگارش پنجم چهارم ابتدایی

نگارش فارسی پنجم دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی پنجم ابتدایی

پنجم دبستان

کتاب نگارش فارسی

اين كتاب از دو پهنه ي اصلي زبان آموزي (مهارت هاي خواندن و مهارت هاي نوشتن ) ، به پهنه ي مهارتهاي نوشتاري و مكتوب زبان فارسي اختصاص دارد.

در اينجا هدف ما اين است كه دانش آموزان آنچه را در پهنه ي مهارتهاي شفاهي يا خوانداري زبان از كتاب فارسي، ديده، خوانده، شنيده و آموخته اند و درباره ي آنها انديشيده اند ؛ اكنون بتوانند همان ها را بنويسند.
در آموزش بايد به اين در هم تنيدگي مهارت ها و تأثير دو سويه ي يادگيري آنها توجّه داشته باشيم و براي رشد سطح يكي، از پيشرفت و توانايي هاي ديگري بهره بگيريم.

دانش آموزي كه خوب مي خواند و درك درستي از خوانده ها دارد، امّا در تبديل خوانده ها به نوشته، ناتوان است؛ بايد با تكيه بر توانايي او به درمان ناتواني بپردازيم.

البتّه تشخيص آسيب ها و بکارگيري شيوه ي مناسب براي رشد سطح يادگيري و تقويت مهار تها، از ظرافت هاي هنر معلّمي است.

پنجم دبستان 

اصول حاکم بر برنامه درسی

بر پايه ي آنچه گفته شد و با توجّه به اصول حاكم بر برنامه ي درسي زبان آموزي و براي تحقق اهداف مورد نظر آن، محتواي اين كتاب، در بخش هاي زير، سازمان دهي شده است:

  • املا و واژه آموزي يا دانش زباني: اين بخش به تقويت بازشناسي و بکارگیری شكل درست نشانه ها و ساخت كلمه در نوشتن، و تمرين و تثبيت آموخته هاي مربوط به دانش زباني، اختصاص دارد.
  • درك متن: در اين قسمت، هدف اين است كه توانايي درك و ميزان فهم دانش آموزان از متن هاي خوانده شده، تقويت گردد. براي رشد درك و دريافت، چند گام ( خوانش متن، ايجاد فرصت براي تفكّر، تمرين و تكرار و پاسخ به پرسش ها ) پيش بيني شده است تا دانش آموزان را از سطح ساده و دريافت اطّلاعات آشكار متن به لايه هاي زيرين و سطوح عميق تر درك متن، هدايت نمايد.

پنجم دبستان 

تصویر نویسی و انشا

  • نگارش ( تصويرنويسي و انشا ) : فعّاليت هاي اين بخش، با هدف تقويت مهارت نوشتن، طرّاحي شده اند. اين قسمت از كتاب، در حقيقت، جلوه گاه اصلي توانايي نوشتاري دانش آموزان است. از راه نوشته هاي دانش آموزي در اين بخش، مي توان به ميزان يادگيري و درك فراگيران از آموزه هاي كتاب فارسي و ديگر درس ها پي برد.
    در نوشتن از ظرفيت تصوير براي پرورش گفتار و نوشتار، بهره گرفته ايم و با شگردهايي همچون دقّت در جزئيات، مقايسه ي پديده ها، نوشتن تفاوت ها و همانندي ها، تبديل شعر به نوشته هاي ساده و… اين برنامه را در فارسي پنجم تداوم بخشيده ايم.
    نكته ي شايسته ي تأمّل، اين است كه هر موضوع نگارشي با چند راهكار همراه شده است كه در تدوين گرديده است. که در آموزش و ارزشيابي بايد مورد توجّه قرار گيرد. اين راهكارها با عنوان «توجه» تدوین گردیده است.
  • هنر و سرگرمي و جمع بندي آموخته ها ( فقط پايان فصل ها )  : بخش هنر و سرگرمي، پايان دهند ه ي فصل كتاب و تمريني با هدف جمع بندي و مرور آموخته هاست؛ هم جنبه ي هنري و حسّ زيبايي شناختي را تقويت ميكند و هم فرصتي براي بازي هاي زباني فراهم مي سازد. اين فعّاليت ها در قالب بازي و يادگيري به گونه اي طرّاحي شده اند كه پاسخ دادن به آنها دانش آموزان را غيرمستقيم به بازخواني و يادآوري آموخته ها مي كشاند.

کتاب فارسی پنجم ابتدایی

فارسی پنجم دبستان

دانلود کتاب فارسی پنجم ابتدایی

کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

ریاضی پنجم دبستان

دانلود کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

کتاب علوم پنجم ابتدایی

علوم تجربی پنجم دبستان

دانلود کتاب علوم پنجم ابتدایی

کتاب قرآن پنجم ابتدایی

قرآن پنجم دبستان

دانلود کتاب قرآن پنجم ابتدایی

کتاب هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

هدیه های آسمانی پنجم دبستان

دانلود کتاب هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

کتاب های درسی ششم ابتدایی

دانلود کتاب های درسی

دانلود کتاب درسی

keyboard_arrow_up